Kuruluş ve Tarihçe

Daha önce bilgilendirildiğiniz üzere, Milli Komitelerin işlevlerinin sona ermesi nedeniyle Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi'nin Haziran 2013'te yapılan son Genel Kurulu'nda milli komite yerine dernekleşme şeklinde aynı amaçla hizmete devam edilmesi ve Milli Komite'nin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından “Mühendislik Jeolojisi Derneği” adıyla bir derneğin kurulması şeklinde tavsiye kararı alınmış ve Milli Komite'nin faaliyeti sona ermişti. Bu tavsiye kararı doğrultusunda, Milli Komite Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tavsiye kararı doğrultusunda derneğin tüzük çalışmalarına başlayarak tamamlamış olup, dernek tüzüğünün 27.07.2013 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim edilmesiyle Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) resmen kurulmuştur. Bu süreçte ayrıca Dernekler Masası'nın önerileri doğrultusunda tüzükte bazı küçük değişiklikler de yapılarak tüzüğe son şekli verilmiş olup, onaylanmış dernek tüzüğü ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca MühJeoDer için banka hesabı açılmış olup, banka hesap ve vergi numaraları da alınmıştır.

MühJeoDer Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri (2013-2016) aşağıda adları verilen üyelerden oluşmaktadır.

 • Prof. Dr. Reşat Ulusay (Başkan)
 • Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Genel Sekreter)
 • Dr. Ayhan Koçbay (Sayman üye)
 • Prof. Dr. Remzi Karagüzel (Üye)
 • Prof. Dr. Atiye Tuğrul (Üye)
 • Prof. Dr. Recep Kılıç (Üye)
 • Doç. Dr. Mahmut Mutlutürk (Üye)

Bilindiği gibi, işlevi sona eren Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi “Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)” ile olan ilişkileri de sürdürmekte ve IAEG nezdinde Türkiye'yi temsil etmekteydi. Derneğin kurulmasıyla bu ilişkilerin sürdürülmesi görevini MühJeoDer üstlenmiş olup, söz konusu yeni durum IAEG Genel Sekreterliği'ne bildirilmiş ve IAEG tarafından kabul edilmiştir.

MühJeoDer'in kurulmasına ilişkin idari sürecin tamamlanmasıyla üye kayıtlarının başlatılması aşamasına gelinmiştir. Derneğin işlevlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve genel kurulları ile etkinliklerini daha fazla sayıda üyenin katılımıyla yapabilmesi açısından, üye kayıtlarının mümkün olan en kısa sürede yapılması önem taşımaktadır. Ekte sunulan MühJeoDer tüzüğü gereğince derneğe üye olabilme koşullarından biri de, iki dernek üyesinin referanslarının alınmasıdır.

Ancak MühJeoDer'in Milli Komite'nin devamı niteliğinde olması dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuz öncelikle işlevi sona eren Mühendislik Jeolojisi Milli Komitesi üyelerinin MühJeoDer'e üye olmalarının sağlanması ve bunu izleyen süreçte bu yöntemin, süreci kolaylaştırıp daha sağlıklı bir üyelik platformunu hazırlayacağı görüşündedir. Milli Komite üyesi olanların, herhangi bir referansa gerek olmadan ekte sunulan MühJeoDer üyelik formunu doldurup imzalayarak fotoğraflarıyla birlikte aşağıda verilen MühJeoDer Genel Sekreterlik adresine posta veya kargoyla göndermeleri durumunda MühJeoDer üyeliğine geçirilecektir. Belirli bir üye sayısına ulaşıldıktan ve bu üyelerin adlarının MühJeoDer'in web sayfasında listelenmesinden sonra yeni üyelerin başvuruları alınmaya başlanacaktır.

Dernekler Kanunu'na göre, yeni kurulan bir derneğin kuruluş tarihinden itibaren ilk altı ay içinde dernek Genel Kurulu'nun yapılması gerekmektedir. Bu açıdan, MühJeoDer'in ilk Genel Kurulu'nun derneğin kuruluş tarihinden itibaren geçecek ilk altı aylık sürenin sonu olan 27.01.2014 tarihine kadar yapılması söz konusudur. Dernek tüzüğü gereği, üyelik aidatları Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kabulüyle belirlenmektedir. Bu nedenle 2013 yılı sonuna değin üyeliğe başvuranlardan 2013 yılı için üyelik aidatı alınmayacak olup, bu aidatlar ilk MühJeoDer Genel Kurulu'nda belirlenecek meblağa göre tüm üyelerden 2014 yılından itibaren talep edilecektir. Bu nedenle, bu yıl yapacağınız üyelik başvurularınızda sizlerden üye aidatı alınmayacaktır.

Mühendislik jeolojisine gönül vererek Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi'ne üye olmuş siz değerli meslekdaşlarımızın, mühendislik jeolojisinin ülkemizde ve uluslararası düzeyde daha etkin şekilde temsil edilmesi ve faaliyette bulunması amacıyla kurulmuş olan MühJeoDer'e üye olmak üzere derneğimize en kısa sürede başvurarak katkılarınızı esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Sağlık, esenlik ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TARİHÇE

1976'dan 2013'e Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi‘nin (MJTMK)‘nin Öyküsü

Değerli Üyelerimiz,

Bu bültenin önsözünde, 1976 yılında yola çıkılarak 2013'e dek gelinen 37 yıllık Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi‘nin öyküsünü özetleme gereğini duyuyoruz. Öncelikle Mühendislik Jeolojisi kavramı üzerinde durarak, konunun Türkiye'deki eğitimine ve uygulamalarına kısa bir göz atmak, daha sonra komitemizin kuruluşundan günümüze gelinceye değin gerçekleştirdiği etkinliklerinden ve son olarak da yakın gelecekteki olası gelişmeleri aktararak tarihe bir not düşmeyi ve sizleri bilgilendirmeyi meslek sorumluluğumuzun kaçınılmaz bir görevi sayıyoruz.

Türkiye'de Mühendislik Jeolojisi

En genel tanımı ile Jeoloji, yeryuvarının fiziksel yapısı ve tarihçesi ile uğraşan, gözleme dayalı bir “Doğa Bilimi”dir. Mühendislik Jeolojisi ise, jeolojiyle ilgili verinin, tekniklerin ve ilkelerin kaya ve zemin türü malzemeler, yüzey ve yeraltısuları ve bu malzemeler ile teknik girişim arasındaki etkileşimler ile çevresel süreçlerle ilgili çalışmalara uygulanması, diğer bir ifadeyle, mühendislik uygulamalarında jeolojik faktörlerin mühendislik bakış açısıyla mühendislik yapıları üzerindeki etkilerinin belirlenmesini, yorumlanmasını ve sunulmasını sağlayan bir bilim dalıdır.

Ülkemizde “Mühendislik Jeolojisi” kavramının gündeme getirildiğinden bu yana 50 yılı aşkın bir zaman geçmiştir. 1960'lı yıllardan itibaren “Jeoloji Mühendisliği” gelişip, ayrı bir mühendislik disiplini ve uğraşı alanı olarak yaygınlaşırken, artan bayındırlık işlerindeki mühendislik jeolojisi uygulamaları ve bu konuda çalışan meslektaşlarımızın sayısı da giderek çoğalmıştır.

Yurdumuzda, mühendislik jeolojisi adı altında bir dersin okutulması İstanbul Üniversitesi‘nde Prof. Dr. Enver ALTINLI, İstanbul Teknik Üniversitesi‘nde de Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI tarafından 1956 – 1957 ders yılında başlamıştır. Bu tarihten önce üniversitelerimizde, “Tatbiki Jeoloji” ve “Mühendislere Jeoloji” adları altında dersler verilmiştir.

Türkiye'de programında mühendislik jeolojisi dersi okutulan ilk jeoloji mühendisliği bölümü 1961 yılında İTÜ Maden Fakültesi‘nde faaliyete geçmiş ve bu bölümü bitirenler “Jeoloji Yüksek Mühendisi” diploması alarak mezun olmuşlardır.

Bu tarihten sonra sırasıyla:

 • KTÜ'de 1965'de Yerbilimleri Bölümü‘nde,
 • ODTÜ'de 1963'de Mühendislik Fakültesi'nde,
 • Hacettepe Üniversitesi'nde 1968'de Yerbilimleri Enstitüsü'nde,
 • İstanbul Üniversitesi'nde 1972'de Fen Fakültesi‘nde,
 • Ankara Ünversitesi'nde 1973'de Fen Fakültesi‘nde,
 • Ege Üniversitesi‘nde 1974'de Fen Fakültesi‘nde,
 • Konya Selçuk Üniversitesi'nde 1975‘de Fen Fakültesi‘nde,

Jeoloji Mühendisliği bölümleri açılmıştır. Bugün ülkemizde 38 üniversitede jeoloji mühendisliği öğretimi yapılmakta ve mühendislik jeolojisi dersleri verilmektedir.

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)'nın Kuruluşu ve Gelişimi

1960'dan sonra dünyanın birçok yerinde, yer üstünde ve yeraltında inşa edilen büyük yapıların artması, bazı büyük yapıların yıkılması, insanların su, enerji, malzeme, barınak ve daha iyi yaşama isteklerinin giderek artması, şehir planlaması ve çevre kirliliği sorunlarının ortaya çıkması; bu konuda çalışanların bir araya gelmesini, yapılanların ve elde edilen sonuçların tartışılmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla, ilk kez, 1964'de Hindistan‘ın Yeni Delhi kentinde toplanan 22. Uluslararası Jeoloji Kongresi‘nde “Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği” (International Association of Engineering Geology)'nin kurulma düşüncesi ortaya atılmış ve bunun gerçekleşmesi için bir kurucu komite oluşturulmuştur. Bu komite ilk çalışmasını 16 Aralık 1964'de yapmış ve yeni birliğin kurulması girişmini Uluslararası Jeoloji Birliği (IUGS)'ne iletmiştir. Bu istek, IUGS'nin 19 Aralık 1964 tarihinde yapılan toplantısındaki bazı tartışmalardan sonra, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)‘nin kurulması yönünde çalışmaların başlatılması önerisi ile sonuçlanmıştır. Bunun üzerine 14 kişiden oluşan ve aralarında Türkiye'den Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI'nın bulunduğu ilk kurucu komite çalışmalarına başlamış ve diğer ilgili dernek ve kuruluşlarla da görüşmeler yaparak ilk tüzüğü hazırlamıştır. Kurucu komite UNESCO'nun yardımlarıyla 9-12 Haziran 1967 tarihleri arasında Paris'te toplanmış ve hazırlanan ilk tüzük, Uluslararası Jeoloji Birliği (IUGS)'ne sunulmuştur. Birlik yönetim kurulu tüzüğü incelemiş ve Aralık 1967'de yaptığı toplantıda kabul ederek, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG) resmen kurulmuştur. Hazırlanan tüzük, 23 Ağustos 1968'de Çekoslavakya'nın Prag kentinde toplanan IAEG'nin ilk genel kurulunda görüşülüp kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliğinin ilk kongresi ve toplantısı Eylül 1970'de Paris'te, 2. Kongresi ve toplantısı ise Ağustos 1974'de Brezilya‘nın Sao-Paulo kentinde yapılmıştır. Bu kongreler günümüze kadar her 4 yılda bir olmak üzere tekrarlana gelmektedir. IAEG'nin 11. son kongresi 2010 yılında Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yapılmıştır. IAEG 12.Kongresi ise, 2014 yılında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecektir.

Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi‘nin Kuruluşu

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)'nin tüzüğü gereğince, bu birliğe “Milli Komite”ler yoluyla üye olunabilmektedir. Bazı ülkeler 1970'den sonra, Milli Komitelerini kurmaya ve birliğe üye olmaya başlamışlardır. Bu arada Türkiye, DSİ Genel Müdürlüğü Yeraltısuları ve Jeoteknik Hizmetler Dairesi aracılığıyla, Milli Komite kurma yoluna gitmiş ve bu amaçla Haziran 1974'de hükümete başvurmuştur.

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği'nin 1974'de Berzilya'nın Sao-Paulo kentinde yapılan 2. Kongresi‘ne ve toplantılarına katılan Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI, bu durumu IAEG'nin Genel Kuruluna iletmiş ve kurul yapılan bu başvuruyu olumlu bularak, 22 Ağustos 1974'te Türkiye'nin birliğe üyelik girişimini onaylamıştır.

Hükümete daha önce yapılan başvuru, günümüzdeki YÖK'ten farklı olarak, o yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan ve adı yine Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) olarak anılan kurula iletilmiş ve bu kurulun 8-9 Ağustos 1975'de yaptığı 11. toplantısında yapılan istek görüşülmüş ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu‘nun, 6. maddesinin 9. bendi uyarınca “Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi”nin kurulması olumlu bulunmuş ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere:

 • Prof. Dr. Kazım ERGİN (İTÜ, Yürütücü)
 • Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI (İTÜ)
 • Prof. Dr. Enver ALTINLI (İstanbul Üniv. )
 • Dr. Vedat DOYURAN (ODTÜ)
 • Doç. Dr. Remzi DİLEK (KTÜ)
 • Dr. Erçin KASAPOĞLU (Türkiye Jeoloji Kurumu)
 • Turhan AKLAN (DSİ Jeot. Hiz. Y.S.D.)‘dan oluşan kurucular heyeti belirlenmiştir.

Bu heyet, birçok kez toplanmış ve Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi (MJTMK)'nin tüzüğünü hazırlamış ve o dönemdeki YÖK'e sunmuştur. YÖK, gönderilen yönetmeliği, Milli Komitelerin Kuruluş Esasları'na göre incelemiş ve 19 Temmuz 1976'da birkaç kelimenin düzeltilmesi, aidat ve yer belirtilmesi için Kurucu Heyet‘e göndermiştir. Heyet yönetmeliği düzelterek YÖK'e, 28 Eylül 1976'da tekrar sunmuştur. Son düzeltmelerden sonra yönetmelik incelenerek, YÖK'ün 5 Kasım 1976 tarihli 15. toplantısında kabul edilmiştir.

Milli Komite‘nin çalışmaları için, kabul edilen yönetmeliğin 9c ve geçici 2a maddeleri uyarınca, jeoloji mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerimizin ve uygulayıcı kuruluşların ikişer temsilcilerinden oluşan üyelerin oluşturduğu ilk genel kurul toplantısı, yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca ve gerekli seçimleri yapmak üzere, 22 Şubat 1977 Salı günü DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi kitaplığında ilk toplantısını yapmıştır. 18 kişiden oluşan ilk genel kurulda, yönetim kurulu asil üyeliklerine;

 • Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI (İTÜ)
 • Ercan KOŞAR (EİE)
 • Turan AKLAN (DSİ)
 • Doç.Dr. Erdoğan YÜZER (İTÜ)
 • Doç. Dr. Okay EROSKAY (İstanbul Üniv.)
 • Yedek üyeliklere; M. ÇETİNÇELİK (DSİ)
 • Dr. Erçin KASAPOĞLU (Hacettepe Üniv)

Denetleme Kuruluna;

 • Prof. Dr. Enver ALTINLI (İstanbul Üniv.)
 • Dr. Vedat DOYURAN (ODTÜ)
 • Doç. Dr. Mehmet AYAN (Ankara Üniv.) seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu kendi arasında:

 • Başkan: Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI (İTÜ)
 • Sekreter: Turan AKLAN (DSİ)
 • Sayman: Ercan KOŞAR (EİE)
 • Üye: Doç.Dr. Erdoğan YÜZER (İTÜ)
 • Üye: Doç. Dr. Okay EROSKAY (İst. Üniv.) olarak görev bölümü yapmıştır.

İlk yönetim kurulu, Ankara ve İstanbul'da birçok kez toplanmış, yeni üyeleri seçmiş ve üyelerine IAEG'nin bültenlerini yollamış, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği'nin 13-14 Eylül 1977 tarihlerinde Prag'da yaptığı genel kurul toplantısına Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI‘nın katılmasını kararlaştırmıştır. Bu toplantıya katılan Prof. ERGUVANLI, Türkiye'de mühendislik jeolojisi öğretiminin ve uygulama alanlarının gelişimini anlatmıştır.

Yönetim Kurulu, mühendislik jeolojisinin yurtiçinde ve dışında gelişmesini, duyulmasını, üniversitelerin ve uygulayıcı kuruluşlar arasında ilişkilerin kurulmasını, bilimsel toplantılar düzenlenmesini, mühendislik jeolojisi ve buna yakın konularda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapılmasını öngörmüş ve bu alanda çalışmaları başlatmıştır.

Türkiye'deki mühendislik jeolojisi öğretimi ve uygulamalarının mimarı olarak anacağımız Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI hocamızı 1989 yılında inanılmaz bir şekilde ve giderilmesi olanaksız üzüntüler içinde yitirdik. Bu tarihten sonra, “ERGUVANLI“ ismini yaşatabilmek ve geleceğe taşıyabilmek için çoğuna sizlerin de tanığı olduğunuz etkinlikler ve törenler düzenlenmiştir.

Komitemiz bu tarihten günümüze değin geçen süreçte gerçekleştirdiği ve/veya katkıda bulunduğu etkinlikleri, IAEG tarafından Onur Üyesi olarak seçilen Prof. Dr. Erdoğan YÜZER başkanlığında, değişik üniversite ve uygulayıcı kuruluşlardan genel kurullarımızda seçilen üyelerimizin özverili çabalarıyla sürdürülmüştür.

Milli Komitemiz, meslektaşlarımızın bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalarının yeraldığı “Mühendislik Jeolojisi Bülteni“ni periyodik olarak yayımlamıştır. İlki 1978 Şubat ayında yayımlanan Bülten‘in günümüze değin toplam 30 sayısı basılarak üyelerimize, üniversitelerimize ve diğer kuruluşlara dağıtılmıştır.

2002 yılından itibaren yayımlanmaya başlayan ve her yıl düzenli olarak en az bir kez basılan “Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Haber Bülteni”nin 11. sayısı siz değerli üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Milli Komitemiz tarafından aşağıda sıralanan ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyumlar düzenlemiştir.

Ulusal Sempozyumlar;

1. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 20 Şubat 1978, Türkiye Jeoloji Kurumu Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Türkiye Jeoloji Kurumu ile birlikte)

2. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, ‘‘Eriyebilen Kayaçlarda Karşılaşılan Mühendislik Jeolojisi Sorunları“,20-24 Mayıs 1980 DSİ Cevizli Eğitim Merkezi.

3. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 21-23 Mayıs 1992, Çukurova Üniversitesi, Adana

4. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, PAÜ ve SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ortaklaşa, 25-27 Mayıs, 2006, Denizli

Uluslararası Sempozyumlar;

1. Symposium on Enginering Geological Problems of Construction on Soluble Rocks, 1981, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi

2. IAEG International Symposium on “Industrial Minerals and Building Stones”, 2003, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi

Bu etkinliklerin yanı sıra, son üç yıldan bu yana, İTÜ'de „Erguvanlı Seminerleri“ de düzenlenmekte olup, bu seminerlerde üyelerimizce mühendislik jeolojisinin değişik konularında sunumlar yapılmıştır.

1985 Dünya Gençlik Yılı vesilesiyle MJTMK Yönetim Kurulu, Mühendislik Jeolojisi konularında ‘‘Bitirme Ödevi“ ve Diploma Tezi“ yapanları ödüllendirmeyi kararlaştırmış ve ödül esaslarını hazırlamıştır. 1986 yılı Şubat ayında ödüller hak edenlere verilmiştir. Bu ödüller, 1989 yılında Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI hocamızın aramızdan ayrılışından sonra anısına ‘‘Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri“ adı altında Bitirme Ödevi, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile Uluslararası Makale alanlarında verilmeye başlanmış ve her ödül kategorisi için üçer üyeden oluşan jürilerin önerileri doğrultusunda seçilenlere günümüze değin verilegelmiştir. Ayrıca Milli Komitemiz, uzun yıllardan bu yana IAEG'nin Genel Kurullarında Yönetim Kurulumuzdan bir üyenin katılımıyla temsil edilmiştir.

Ancak geçtiğimiz yıl 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmeliğe göre Milli Komitelerin işlev ve faaliyetleri yürürlükten tamamen kaldırılmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MİLLİ KOMİTELER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK başlıklı bu yönetmelikte; “30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.“ ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere, Milli Komitemiz de dahil olmak üzere, “Milli Komite” adı altında bilimsel etkinliğini sürdürmekte olan komitelerin tümünün ülkemizde bundan sonra bu isim altında faaliyette bulunması olanağı ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Ülkemizdeki diğer benzer milli komitelerde olduğu gibi, Milli Komitemiz de söz konusu yönetmelikten çok geç haberdar olmuştur. Kuşkusuz bu gelişmelerden sonra geçen süreçte; söz konusu yönetmelik uyarınca, Milli Komite'nin işlevinin sona erdirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bununla birlikte, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)‘nin üyesi olan komitemizin ülkemiz adına mühendislik jeolojisi alanında IAEG ile olan uluslararası iletişiminin devam ettirilebilmesi ve meslek yaşamlarını Mühendislik Jeolojisine gönül vererek sürdüren üyelerimizle olan birlikteliğimizin sürekli kılınabilmesi açısından, Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili olarak yolumuza başka bir yasal kulvarda devam etme kararlılığı içinde çözüm yolları aramıştır. Bundan sonraki gelişmelere ilişkin düşüncelerimizi Haziran, 2013'de Ankara'da son kez yapılacak olan Genel Kurulumuz'da sizlerle paylaşacağız.

Birlikteliğimizin devamı dileklerimizle, tüm kişisel ve kurumsal üyelerimiz ile Komitemizin Yönetim de Denetim Kurullarında bugüne değin görev almış üyelerimize Milli Komitemize göstermiş oldukları yakın ilgi ve esirgemedikleri değerli katkılarından dolayı içten teşekkürlerimizle saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Haziran, 2013

Prof. Dr. Erdoğan YÜZER